حامیان سمینار

  • دانشگاه تبریز
  • انجمن ریاضی ایران
  • بانک تجارت
  • انجمن علمی دانشجویی ریاضی دانشگاه تبریز