سخنرانان مدعو

1- دکتر سعید اعظم (دانشگاه اصفهان)

2- دکتر آلویرا مهدی (دانشگاه اسلامی علیگره)

3- دکتر داوود خجسته (دانشگاه گیلان)

4- دکتر تورج نیک آزاد (دانشگاه علم و صنعت ایران)

5- دکتر افشین بهمرام (دانشگاه تبریز)

6- دکتر محسن کیان(دانشگاه بجنورد)

7- دکتر علی زمانی(دانشگاه فردوسی مشهد)