ارسال مقاله

چکیده مبسوط مقالات باید در حداکثر چهار صفحه و مطابق با فرمت نمونه زیر تهیه و به آدرس زیر ارسال شوند

Slaa9@tabrizu.ac.ir

توجه کنید که هردو فایل PDF و TEX مقاله باید ارسال شود. در بخش موضوع ایمیل حتماً کلمه Abstract درج شود. همچنین تقاضا داریم نام فایل مربوط به چکیده مبسوط مقاله به شکل name-of-author.tex باشد. آخرین فرصت دریافت مقالات ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ است.

فرمت مقاله فارسی

فرمت مقاله انگلیسی

فرم ثبت نام