تاریخ‌های مهم

  • شروع ثبت نام و ارسال مقاله: ۹۵/۱۲/۲۰
  • پایان ارسال مقاله: ۹۶/۲/۲۰
  • اعلام نتایج داوری :۹۶/۳/۱۰
  • شروع ثبت نام و پرداخت هزینه‌ها :۹۵/۱۲/۲۰
  • پایان ثبت نام و پرداخت هزینه‌ها: ۹۶/۳/۲۰
  • زمان برگزاری: ۱۴ الی ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۶