محورهای سمینار

  1. جبر خطی
  2. جبرچندخطی
  3. کاربرد در ترکیبیات
  4. نظریه عملگر
  5. روش‌های عددی در جبر خطی
  6. کاربرد در آنالیز عددی
  7. پردازش تصویر
  8. بهینه سازی
  9. کاربرد در علوم و مهندسی