کمیته اجرایی

 1. قدرت عبادی--دانشگاه تبریز--دبیر اجرایی
 2. حسین جباری خامنه--دانشگاه تبریز--رئیس دانشکده
 3. اصغر رنجبری--دانشگاه تبریز--معاون پژوهش و فن آوری دانشکده
 4. حمید واعظی--دانشگاه تبریز--مدیر گروه ریاضی محض
 5. مهرداد لکستانی--دانشگاه تبریز--مدیرگروه ریاضی کاربردی
 6. مرتضی فغفوری
 7. علیرضا مددی
 8. غلامرضا حجتی
 9. حمید موسوی
 10. پرویز سهندی
 11. علی عبدی
 12. جعفر احمدی شالی
 13. داود احمدیان