کمیته علمی

 1. محمد شهریاری -- دانشگاه تبریز--دبیر علمی
 2. قدرت عبادی -- دانشگاه تبریز
 3. حسین خیری -- دانشگاه تبریز
 4. محمد حسین جعفری -- دانشگاه تبریز
 5. محمدرضا جبارزاده -- دانشگاه تبریز
 6. کمال عزیزی -- دانشگاه تبریز
 7. نعمت اله شیرمحمدی -- دانشگاه تبریز
 8. رضا نقی پور -- دانشگاه تبریز
 9. صداقت شهمراد -- دانشگاه تبریز
 10. جواد وکیلی -- دانشگاه تبریز
 11. مهدی رجبعلی پور--دانشگاه شهید باهنر کرمان
 12. یوسف زمانی--دانشگاه صنعتی سهند
 13. کاظم قنبری--دانشگاه صنعتی سهند
 14. محمد تقی درویشی--دانشگاه رازی کرمانشاه
 15. فائزه توتونیان--دانشگاه فردوسی مشهد
 16. غلامرضا آقا ملایی--دانشگاه شهید باهنر کرمان--نماینده انجمن ریاضی و دبیر سمینار بعدی
 17. مراد احمد نسب --دانشگاه کردستان-- نماینده انجمن ریاضی